16.ročník jarní odchytové akce

14.05.2012 17:18

Ve dnech 29.dubna až 6. května 2012 proběhl v Národní přírodní rezervaci Žehuňský rybník 14. ročník jarní odchytové akce. Cílem tohoto odchytu je spolu s dalšími programy (CES, letní odchytová akce apod.) sledování meziročních změn početnosti některých druhů ptáků, případně získávání nových fenologických a faunistických dat. Tyto údaje pak mohou být využity v rámci ochrany přírody a při plánování managementu rezervace.

První den se uskutečnila na čtyřech odchytových stanovištích první kontrola programu CES, odchyt na všech stanovištích pak proběhl ve dnech 30.4. až 6. 5.. Pro malý počet účastníků nebylo možné v rámci odchytové akce uskutečnit tradiční Vítání ptačího zpěvu, které se zřejmě nebude konat ani v dalších letech.

I přes poměrně příznivé počasí byly počty chycených ptáků dost nízké.  Celkem se podařilo chytit 38 druhů ptáků v počtu 347 ex. (290 ex. nově okroužkováno a 57 ex. chyceno již s kroužky).  Dominantními druhy se staly, stejně jako v minulých letech, rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) - chyceno 74 ex a pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) – chyceno 52 ex.. Výraznou měrou se na nízkém počtu odchycených ptáků podílí nižší počet chycených rákosníků proužkovaných (oproti roku 2011 -39%) a rákosníků obecných (oproti roku 2011 -28%). Zda se jedná o vliv roztaženějšího příletu nebo o skutečný pokles početnosti by nám měl pomoci objasnit projekt CES, který bude probíhat v hnízdním období.  Ze zajímavějších druhů, mimo tradiční cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides), cvrčilky zelené (Locustella naevia), rákosníky velké (Acrocephalus arundinaceus), konipasy luční (Motacilla flava), bramborníčky hnědé (Saxicola rubetra) či slavíky modráčky (Luscinia svecica), byli chyceni i např. dva bramborníčci černohlaví (Saxicola rubicola) a čtyři krutihlavi obecní (Jynx torquilla). Z dravých ptáků se chytil jen jediný mladý samec motáka pochopa (Circus aeruginosus). V kontrolních odchytech již okroužkovaných ptáků převažují pochopitelně jedinci kroužkovaní na lokalitě v minulých letech. Podařilo se však chytit i rákosníka proužkovaného s kroužkem německé centrály RADOLFZELL. Celkový přehled počtů všech odchycených druhů ptáků je uveden v Přehledu chycených ptáků při jarní odchytové akci v roce 2012.

Trvalý pobyt na lokalitě po více dnů přináší i řadu zajímavých pozorování. Ani letošní jaro nebylo výjimkou a zřejmě nám chtělo vynahradit menší počty ptáků v sítích. Ze zajímavějších druhů se nám podařilo pozorovat např. volavky bílé (Egretta alba), dva kvakoše noční (Nycticorax nycticorax), samce poštolky rudonohé (Falco vespertinus), orly mořské (Haliaeetus albicilla), motáky lužní (Circus pygargus), jeřáby popelavé (Grus grus), pár chřástalů malých (Porzana parva), bekasiny větší (Gallinago media) v celkovém počtu min.3 ex., hejno 14 ex. racka žlutonohého (Larus fuscus), racky bouřní (Larus canus), racky malé (Hydrocoleus minutus) – max. 36 ex., rybáky bahenní (Chlidonias hybridus) – max. 4 ex., rybáky bělokřídlé (Chlidonias leucopterus) – max. 21 ex., 3 ex. rybáka velkozobého (Sterna caspia), jednotlivé rybáky obecné (Sterna hirundo) či lindušky rudokrké (Anthus cervinus) – max. 12 ex. . Bezesporu největším překvapením byl však výskyt téměř vybarvené potáplice lední (Gavia immer), která se na rybníku objevila těsně před přicházející bouřkou 4.5..  Je jen škoda, že kvůli bouřce nebylo možné pořídit fotodokumentaci. Všechna zajímavější pozorování jsou uvedena v kapitole Aktuální pozorování ptáků.