Návrh na vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko

21.06.2012 08:31

Po delší přípravě vydalo Ministerstvo životního prostředí návrh na vyhlášení NPP Dlouhopolsko (včetně návrhu plánu péče). Chráněné mají být především mokřadní louky a litorální porosty Dlouhopolského rybníka spolu s přilehlou částí teplomilné doubravy. Vydání návrhu je předstupněm samotného vyhlášení chráněného území. Hlavním předmětem ochrany mají být vzácné druhy rostlin (např. vstavač bahenní Orchis palustris, ostřice Hostova Carex hostiana, bahenní pampelišky Taraxacum sect. Palustria, violka vyvýšená Viola elatior, hořec hořepník Gentiana pneumonanthe, ožanka čpavá Teucrium scordium, hvozdík pyšný Dianthus superbus) a bezobratlých živočichů (hl. vrkoč útlý Vertigo angustior a roháč obecný Lucanus cervus). Území je nicméně významné i pro některé druhy ptáků. Poměrně pravidelně se zde vyskytuje např. chřástal malý a slavík modráček středoevropský. V některých letech zde byl v hnízdní době zaznamenán i bukáček malý a chřástal polní.

Podrobnosti k návrhu vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko lze najít na webových stránkách MŽP.