Fauna

Pestrá mozaika prostředí poskytuje útočiště kromě ptačích druhů i mnoha dalším druhům živočichů.

Velmi bohatá je entomofauna. Lesní porosty s vysokým podílem starých a rozpadajících se stromů, ležící uvnitř obory Kněžičky, jsou biotopem vzácných druhů hmyzu - např. kovaříka rezavého (Elater ferrugineus), roháče obecného (Lucanus cervus), zlatohlávka skvostného (Cetonischema aeruginosa), chrobáka ozbrojeného (Odonteus armiger) či bráněnky červené (Clitellaria ephippium). Pro brouka  Oxylaemus cylindricus se jedná o jedinou známou lokalitu v Čechách. Na jižně exponovaných stepních stráních žijí teplomilné druhy hmyzu s řadou stepních prvků. Mezi nejnápadnější patří motýly, např. okáč ovsový (Minois dryas), který zde má zřejmě nejbohatší lokalitu v Čechách, okáč strdivkový (Coenonympha arcania), perleťovec prostřední (Argynnis adippe), hnědásek černýšový (Melitaea aurelia) a běloskvrnáč pampeliškový (Amatxa phegea). Ke vzácnějším mokřadním druhům patří perleťovec kopřivový (Brenthis ino). Mezi vzácné stepní druhy patří také sarančata Chorthippus vagans a Stenobothrus crassipes. Poměrně hojná je zde cikáda chlumní (Cicadetta montana). Z oblasti byly popsány, poprvé pro území České republiky nálezy stepních druhů dvoukřídlých Metopina formicomendiculaBillotia inermis z čeledi hrbilkovitých (Phoridae). V posledních letech je vzácně zjišťována na nejteplejších místech stepních strání i kudlanka nábožná (Mantis religiosa). V okolí rybníků bylo zjištěno i 18 druhů vážek jako např. ohrožená lesklice skvrnitá (Somatochlora flavomaculata) či vážka žíhaná (Sympetrum striolatum).

Lesklice skvrnitá (Somatochlora flavomaculata)

Na loukách u Žehuňského, Dlouhopolského a Kopičáckého rybníka přežívá malá populace  vzácného plže vrkoče útlého (Vertigo angustior). Na Kopičáckém rybníku byl v roce 2008 znovu objeven pro Českou republiku drobný evropsky významný měkkýš svinutec tenký (Anisus vorticulus). Ze samotného Žehuňského rybníka je popisován nález vzácného vodního plže točenky kulovité (Valvata piscinalis). Rybník dále obývá několik druhů vodních měkkýšů. Z pohledu ochrany přírody je významná populace škeble rybničné (Anodonta cygnea) a velevruba malířského (Unio pictorum). Zoologicky velmi cenným je zjištění výskytu škeble asijské (Sinanodonta woodiana), neboť se jedná se o první nález pro Čechy. Bohužel další druhy velevrubů již zřejmě vymizeli. Týká se to velevruba nadmutého (Unio tumidus) a především velmi vzácného velevruba tupého (Unio crassus) u kterých byly v posledních letech nalezeny jen staré lastury.

Točenka kulovitá (Valvata picinalis)

V oblasti bylo zjištěno deset druhů obojživelníků, např. čolek velký (Triturus cristatus), ropucha zelená (Pseudepidalea viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan ostronosý (Rana arvalis), kuňka obecná (Bombina bombina), a pět druhů plazů, např. užovka hladká (Coronella austriaca) a užovka podplamatá (Natrix tesselata).

V poslední době byla v Žehuňském rybníku zjištěna i severoamerická želva nádherná (Trachemys scripta). V tomto případě se jedná o jedince vypuštěného nezodpovědným chovatelem.

Ze savců se vyskytují především běžnější druhy. Důležitý je doložený výskyt ohroženého křečka polního (Cricetus cricetus). U Žehuňského rybníka a Cidliny se nepravidelně objevuje vydra říční (Lutra lutra). V těsném sousedství ptačí oblasti byl zjištěn i vzácný tchoř stepní (Putorius eversmanni). Za problematický lze označit opakovaný výskyt zavlečeného psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides). Největším problémem jsou ale vysoké stavy populace prasete divokého (Sus scrofa), které vzhledem ke své všežravosti negativně ovlivňuje všechny složky ekosystému.

Rosnička zelená (Hyla arborea)