Ochrana a ohrožení

V oblasti se nachází celkem pět maloplošných chráněných území a jedna velká evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000. Nechráněny však zůstaly staré doubravy v severovýchodní části obory, těžiště výskytu datla černého, strakapouda prostředního a lejska bělokrkého. Celé území  ptačí oblasti je od roku 1987 zařazeno do programu Významná ptačí území Evropy (IBA).

Národní přírodní památka Žehuňský rybník (352,79 ha): Žehuňský rybník byl vyhlášen se souhlasem majitele již v roce 1948 jako státní přírodní rezervace. Později byl přehlášen za národní přírodní rezervaci a po krátkou dobu byl spolu s oborou součástí Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a Žehuňská obora. Spolu s Národní přírodní rezervací Kněžičky tvoří jádro ptačí oblasti. Předmět ochrany - avifauna rybníka a rostlinná mokřadní společenstva.

zátoka NPP Žehuňský rybník, v pozadí vrch Báň

Národní přírodní rezervace Kněžičky (89,1 ha): do roku 2006 součást zrušené Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a Žehuňská obora. K výraznému zmenšení chráněného území došlo z důvodu intenzivního kácení v oboře, které velmi negativně ovlivnilo původně navrhovanou rozlohu NPR. Rezervace zahrnuje jižní stráně obory od silnice Žehuň – Dlouhopolsko po východní hranici bývalé Přírodní památky Bludy, která se stala její součástí. Předmět ochrany - společenstva teplomilných doubrav, teplomilná stepní a lesostepní společenstva na slínovcovém podkladě, raně sukcesní společenstva obnažených erodovaných ploch slínovců, vzácné a ohrožené druhy živočichů a rostlin.

Východní část NPR Kněžičky (dříve PP Bludy)

Národní přírodní památka Kopičácký rybník (8,32 ha): do roku 2006 součást zrušené Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a Žehuňská obora. Nevelký Kopičácký rybník se nachází při severním okraji obory. Předmět ochrany - biotopy a populace vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména pěchavy slatinné (Sesleria uliginosa), rdestu trávolistého (Potamogeton gramineus) a skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) v mokřadních společenstvech slatinných a bezkolencových luk a rákosin a ve vodních společenstvech.

Kopičácký rybník

Národní přírodní památka Dlouhopolsko (23,8 ha): chráněné území zahrnuje podmáčené slatinné louky a litorální porosty u Dlouhopolského rybníka a dále fragment přiléhající teplomilné doubravy. Předmět ochrany - cenné komplexy slatinných a bezkolencových luk a společenstva středoevropských bazifilních teplomilných doubrav s populacemi kriticky a silně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména vstavače bahenního (Orchis palustris), hvozdíku pyšného (Dianthus suberbus), pěchavy slatinné (Sesleria uliginosa), vrkoče útlého (Vertigo angustior) a roháče obecného (Lucanus cervus).

Přírodní památka Báň (10,58 ha): lokalita se nachází nad obcí Hradčany v severozápadní části ptačího území. Předmět ochrany - xerotermní společenstva rostlin na opukových stráních.

PP Báň, v pozadí NPR Žehuňský rybník

Evropsky významná lokalita Žehuňsko (358,1 ha): lokalita zahrnuje původně dvě samostatně navrhované malé EVL Dlouhopolsko (zbytky luk při jižním a západním břehu Dlouhopolského rybníka) a Žehuň (malá loučka při jihovýchodním břehu Žehuňského rybníka), dále malou část původně navrhované EVL Žehuň - obora a menší plochy v okolí Žehuňského, Dlouhopolského rybníka, Žehuňské obory a kopce Báň. Větší část EVL je přitom součástí Národní přírodní památky Žehuňský rybník, Národní přírodní rezervace Kněžičky a Přírodní památky Báň. Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště (polopřirozené suché trávníky a křoviny na vápnitých podložích, zbytky šípákových doubrav, stepní doubravy, bezkolencové a nivní louky, extenzivní sečené louky a zásaditá slatiniště). Významná lokalita brouka roháče obecného (Lucanus cervus), vzácného plže vrkoče útlého (Vertigo angustior) a některých druhů vstavačů (Orchidaceae).

Roháč obecný - Lucanus cervusZbytky starých dubů v oboře

Management oblasti se prozatím omezuje na více či méně pravidelné kosení, které je však v současnosti velmi nedostatečné - zejména na loukách u Žehuňského rybníka, kde je v posledních letech pravidelněji sečena jen část lučních porostů. V roce 2006 bylo také započato s likvidací náletu a křovin na stráních ve východní části území.

K negativním faktorů v ptačí oblasti patří především zarůstání stepních částí na jižním okraji obory, kde některá místa jsou již neprostupná a sukcese začíná ohrožovat i louky u severní zátoky rybníka. Dalším problematickým faktorem je prudký rozvoj terestrických rákosin v obou zátokách rybníka a v ústí Cidliny. Patronátní skupina České společnosti ornitologické se pokouší prosadit některá opatření jako je kosení rákosin a keřových porostů. Velký negativní význam má odlesňování, ať již v oboře nebo v Báňském lese (soukromé lesy). Mezi další vlivy patří pytláctví provozované zejména v okolí obcí Žehuň (lov vodního ptactva) a Choťovic (především lov ryb, v menší míře odstřel vodních ptáků, zejména kachen a hus). Mezi velmi negativní prvky patří i tzv. plašení kormoránů, které snížilo počty jak hnízdících populací, tak zimujících vodních ptáků. Velkým problémem je značně vysoká obsádka ryb (hlavně kapra) v Žehuňském rybníku, což má za následek omezení potravních zdrojů pro vodní ptáky a s tím spojené výrazné snížení početnosti některých druhů (především kachen). Vysoké obsádce kapra je částečně přičítán i úbytek kvalitních litorálních porostů, což může do budoucna negativně ovlivnit populaci bukáčka malého. Negativně se rovněž projevuje zvýšení vodní hladiny rybníka dané měnícími se klimatickými poměry i intenzivním rybářským hospodařením. Kolísání vodní hladiny v období květen až červenec značně ovlivňuje početnost chřástalů, jako hnízdící druh již vymizel racek chechtavý. V posledních letech představuje velké riziko pro hnízdící ptáky i silně přemnožené prase divoké. Rozvoj turistických a sportovních aktivit není zatím příliš významný. Nebezpečně však stoupá tlak na rekreační využívání rybníka (windsurfing, jachting) a také okolních strání (jízda na horských kolech). K negativním faktorům, které se podařilo omezit, patří například znečištění řeky Cidliny, či nahrazování původních listnatých porostů v oboře jehličnany. Zemědělské hospodaření ovlivňuje lokalitu jen málo, určitým problémem je nezákonné hnojení luk kejdou a používání chemických přípravků na zemědělské půdě.

Špatně zřízený myslivecký zásyp v NPR Žehuňský rybník