Výzkum a odchytové akce

V ptačí oblasti probíhá již řadu let intenzivní ornitologický výzkum. Jednou z priorit je monitoring změn v ptačích společenstvech a jejich prostředí.

Monitoring, který probíhá od roku vyhlášení ptačí oblasti, zatím zahrnuje bukače velkého (Botaurus stellaris), bukáčka malého (Ixobrychus minutus), chřástala kropenatého (Porzana porzana), chřástala malého (Porzana parva), motáka pochopa (Circus aeruginosus), orla mořského (Haliaëtus albicilla) a slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula). Zvláštní pozornost je věnována i sledování hnízdní početnosti konipasa lučního (Motacilla flava), lindušky luční (Anthus pratensis), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus), cvrčilek (Locustella sp.), slavíka obecného (Luscinia megarhynchos), sýkořice vousaté (Panurus biarmicus), ťuhýka obecného (Lanius collurio), ťuhýka šedého (Lanius excubitor) a strnada lučního (Miliaria calandra).

Celoročně je zajišťováno pravidelné hladinové sčítání vodních ptáků.

Od roku 1990 jsou u Žehuňského rybníka prováděny systematické odchyty a kroužkování ptáků. Základem jsou dvě týdenní odchytové akce - jarní v 1.dekádě května a letní v 1.polovině srpna. V letech 1990 až 2016 bylo na lokalitě okroužkováno více než 65 000 ptáků a získána řada zajímavých výsledků.

Odchytové stanoviště pro ornitologický výzkum v NPR Žehuňský rybník

Na severním břehu Žehuňském rybníku je situována jedna lokalita programu CES. Program CES je celoevropský výzkumný program spočívající v pravidelných dlouhodobých odchytech a kroužkování ptáků na stálých stanovištích. Projekt probíhá na více než 600 lokalitách v 15 zemích. Cílem programů založených na kroužkování s konstantním úsilím (z angl. Constant Effort Sites Scheme, dále CES) je zjišťování změn ve velikosti hnízdních populací (populačních trendů) běžnějších druhů ptáků, především pěvců a pěvcům blízkých nepěvců (šplhavci, srostloprstí apod.). Změny v počtech odchycených dospělých ptáků poskytují informaci o změnách velikosti hnízdní populace, zatímco podíl mladých ptáků v celkovém počtu odchycených jedinců je možno použít ke stanovení změn v hnízdní produktivitě. Kontrolní odchyty již okroužkovaných ptáků lze použít k monitoringu meziročního přežívání dospělých jedinců. Projekt CES je zvláště vhodný v rákosinných a křovinných biotopech (pokud není vegetace příliš vysoká), tedy v nepřehledných biotopech, které jsou zřídka monitorovány jinými metodami. Tradiční metody monitoringu (mapovací metoda, liniový transekt apod.) neposkytují informace o hnízdní úspěšnosti. Tím že poskytuje nejen údaje o početnosti dospělých ptáků, ale i o hnízdní produktivitě, je CES jednou z nejzásadnějších metod monitoringu populací volně žijících ptáků. V rámci tohoto projektu je na stálých stanovištích u Žehuňského rybníka prováděno od konce dubna do konce července 9 ranních odchytů v intervalu přibližně 10 dnů.

V posledních letech probíhá v ptačí oblasti a jejím nejbližším okolí podrobný botanický a malakologický průzkum (malakologie = nauka o měkkýších).

V oblasti se konají pravidelné exkurze, v jarním období pro členy České ornitologické společnosti, na podzim při ptačích festivalech pro širokou veřejnost.