Seznam zjištěných druhů ptáků v Ptačí oblasti k 10.10.2016

Vysvětlivky ke sloupci Status:


H - hnízdící druh (pravidelnější hnízdění), (H) - vzácně hnízdící druh, Ho - zalétá z hnízdišť v blízkosti Ptačí oblasti, H+ - druh hnízdící v minulosti

T - protahující druh (pravidelnější výskyt na tahu), (T) - vzácně protahující druh, T+ - druh protahující v minulosti

Z - zimující druh (pravidelnější zimní výskyt), (Z) - vzácně zimující druh, Z+ - druh zimující v minulosti

V - vzácný zálet, E - původem ze zajetí

Stupnice početnosti (jen u druhů s pravidelnějším výskytem): * - do 10 ex., ** - 11 až 100 ex., *** - více než 100 ex.

 

Status Druh  
H*,T**,Z** Labuť velká Cygnus olor
(T) Labuť zpěvná Cygnus cygnus
(H),T**,(Z) Husa velká Anser anser
T***,Z** Husa polní Anser fabalis
T**,Z** Husa běločelá Anser albifrons
V Husa malá Anser erythropus
V Husa krátkozobá Anser brachyrhynchos
V Berneška velká Branta canadensis
V Berneška bělolící Branta leucopsis
V Husice nilská Alopochen aegyptiaca
(T) Husice liščí Tadorna tadorna
H**,T***,Z*** Kachna divoká Anas platyrhynchos
H*,T** Kopřivka obecná Anas strepera
(H),T**,(Z) Lžičák pestrý Anas clypeata
(H),T**,(Z) Čírka obecná Anas crecca
(H),T** Čírka modrá Anas querquedula
T**,Z* Hvízdák eurasijský Anas penelope
T*,(Z) Ostralka štíhlá Anas acuta
(H),(T) Zrzohlávka rudozobá Netta rufina
H*,T**,Z** Polák velký Aythya ferina
H*,T**,Z** Polák chocholačka Aythya fuligula
(H),(T) Polák malý Aythya nyroca
(T) Polák kaholka Aythya marila
V Kajka mořská Somateria mollissima
V Hoholka lední Clangula hyemalis
V Turpan černý Melanitta nigra
(T) Turpan hnědý Melanitta fusca
(H),T*,(Z) Hohol severní Bucephala clangula
T***,Z** Morčák velký Mergus merganser
T* Morčák prostřední Mergus serrator
T*,Z* Morčák malý Mergellus albellus
H+,Z+ Tetřívek obecný Tetrao tetrix
H**,Z** Bažant obecný Phasianus colchicus
H*,Z* Bažant královský Syrmaticus reevesi
H*,Z* Koroptev polní Perdix perdix
H*,T* Křepelka polní Coturnix coturnix
V Potáplice lední Gavia immer
T** Potáplice severní Gavia arctica
T* Potáplice malá Gavia stellata
H**,T**,(Z) Potápka roháč Podiceps cristatus
(H),(T) Potápka rudokrká Podiceps grisegena
H+, T* Potápka černokrká Podiceps nigricollis
(T) Potápka žlutorohá Podiceps auritus
H*,T*,Z* Potápka malá Tachybabtus ruficollis
T***,Z*** Kormorán velký Phalacrocorax carbo
V Kormorán malý Phalacrocorax pygmeus
V Pelikán bílý Pelecanus onocrotalus
T***,Z** Volavka popelavá Ardea cinerea
V Volavka červená Ardea purpurea
T**,Z** Volavka bílá Ardea alba
V Volavka stříbřitá Egretta garzetta
V Kvakoš noční Nycticorax nycticorax
H*,T* Bukač velký Botaurus stellaris
H**,T* Bukáček malý Ixobrychus minutus
Ho,T* Čáp bílý Ciconia ciconia
ho,T* Čáp černý Ciconia nigra
V Ibis hnědý Plegadis falcinellus
V Kolpík bílý Platalea leucorodia
H*,T* Včelojed lesní Pernis apivorus
(H),T* Luňák červený Milvus milvus
(H),T* Luňák hnědý Milvus migrans
(H),T*,Z* Orel mořský Haliaeetus albicilla
V Sup bělohlavý Gyps fulvus
(T),(Z) Orel skalní Aquila chrysaetos
V Orel královský Aquila heliaca
(T) Orel křiklavý Aquila pomarina
H*,T** Moták pochop Circus aeruginosus
(H),T*,Z* Moták pilich Circus cyaneus
ho,T* Moták lužní Circus pygargus
H*,Z* Jestřáb lesní Accipiter gentilis
H*,Z* Krahujec obecný Accipiter nisus
H*,T**,Z** Káně lesní Buteo buteo
T*,Z* Káně rousná Buteo lagopus
V Káně bělochvostá Buteo rufinus
T* Orlovec říční Pandion haliaetus
T* Sokol stěhovavý Falco peregrinus
(H),T* Ostříž lesní Falco subbuteo
H*,T**,Z** Poštolka obecná Falco tinnunculus
V Poštolka rudonohá Falco vespertinus
T*,Z* Dřemlík tundrový Falco columbarius
H**,T** Chřástal vodní Rallus aquaticus
H*,T** Chřástal kropenatý Porzana porzana
H*,T* Chřástal malý Porzana parva
V Chřástal nejmenší Porzana pusilla
(H),(T) Chřástal polní Crex crex
H**,T**,(Z) Lyska černá Fulica atra
H**,T**,Z* Slípka zelenonohá Gallinula chloropus
H*,T* Jeřáb popelavý Grus grus
V Ústřičník velký Haematopus ostralegus
V Tenkozobec opačný Recurvirostra avosetta
H*,T* Kulík říční Charadrius dubius
(T) Kulík písečný Charadrius hiaticula
V Kulík hnědý Charadrius morinellus
T* Kulík zlatý Pluvialis apricaria
T* Kulík bledý Pluvialis squatarola
H*,T*** Čejka chocholatá Vanellus vanellus
T** Jespák obecný Calidris alpina
V Jespák křivozobý Calidris ferruginea
T* Jespák malý Calidris minuta
(T) Jespák šedý Calidris temminckii
V Jespák písečný Calidris alba
V Jespák rezavý Calidris canutus
V Jespáček ploskozobý Limicola falcinellus
T* Jespák bojovný Philomachus pugnax
T* Slučka malá Lymnocryptes minimus
H+,T**,(Z) Bekasina otavní Gallinago gallinago
T* Bekasina větší Gallinago media
H*,T* Sluka lesní Scolopax rusticola
H+,(T) Břehouš černoocasý Limosa limosa
T* Koliha velká Numenius arquata
V Koliha malá Numenius phaeopus
H+,(T) Vodouš rudonohý Tringa totanus
T* Vodouš šedý Tringa nebularia
T* Vodouš tmavý Tringa erythropus
T** Vodouš bahenní Tringa glareola
T* Vodouš kropenatý Tringa ochropus
H+,T** Pisík obecný Actitis hypoleucos
V Lyskonoh úzkozobý Phalaropus lobatus
V Chaluha pomořanská Stercorarius pomarinus
V Chaluha příživná Stercorarius parasiticus
(T) Racek mořský Larus marinus
(T) Racek stříbřitý Larus argentatus
T** Racek středomořský Larus michahellis
T**,Z** Racek bělohlavý Larus cachinnans
T* Racek žlutonohý Larus fuscus
T*,(Z) Racek bouřní Larus canus
(H)+,(T) Racek černohlavý Ichthyaetus melanocephalus
H+,T***,Z* Racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus
T** Racek malý Hydrocoleus minutus
V Racek tříprstý Rissa tridactyla
(T) Rybák velkozobý Sterna caspia
V Rybák černozobý Sterna nilotica
T* Rybák obecný Sterna hirundo
V Rybák malý Sternula albifrons
T** Rybák černý Chlidonias niger
(T) Rybák bělokřídlý Chlidonias leucoptera
(T) Rybák bahenní Chlidonias hybrida
Ho,Z** Holub domácí Columba livia
H**,T***,(Z) Holub hřivnáč Columba palumbus
H*,T* Holub doupňák Columba oenas
H*,Z** Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto
H*,T* Hrdlička divoká Streptopelia turtur
H*,T* Kukačka obecná Cuculus canorus
H+,(T),(Z) Sova pálená Tyto alba
(H),(Z) Výr velký Bubo bubo
H*,Z* Puštík obecný Strix aluco
H*,T*,Z* Kalous ušatý Asio otus
(T) Kalous pustovka Asio flammeus
H+,Z+ Sýček obecný Athene noctua
T* Lelek lesní Caprimulgus europaeus
Ho,T** Rorýs obecný Apus apus
V Rorýs velký Tachymarptis melba
H*,T**,Z* Ledňáček říční Alcedo atthis
V Vlha pestrá Merops apiaster
H+,(T) Mandelík hajní Coracias garrulus
H*,T* Dudek chocholatý Upupa epops
H*,T** Krutihlav obecný Jynx torquilla
H*,Z* Žluna šedá Picus canus
H*,Z* Žluna zelená Picus viridis
H*,Z* Datel černý Dryocopus martius
H**,Z** Strakapoud velký Dendrocopos major
H*,Z* Strakapoud prostřední Dendrocopos medius
V Strakapoud jižní Dendrocopos syriacus
H*,Z* Strakapoud malý Dendrocopos minor
H+,(Z) Chocholouš obecný Galerida cristata
H**,T***,(Z) Skřivan polní Alauda arvensis
(H),T* Skřivan lesní Lullula arborea
V Skřivan ouškatý  Eremophila alpestris
H*,T*** Vlaštovka obecná Hirundo rustica
H*,T*** Jiřička obecná Delichon urbica
Ho,T*** Břehule říční Riparia riparia
V Linduška úhorní Anthus campestris
H**,T** Linduška lesní Anthus trivialis
H*,T**,(Z) Linduška luční Anthus pratensis
T* Linduška horská Anthus spinoletta
(T) Linduška rudokrká  Anthus cervinus
H**,T***,(Z) Konipas bílý Motacilla alba
H**,T*** Konipas luční Motacilla flava
H*,T*,Z* Konipas horský Motacilla cinerea
(T) Konipas citronový Motacilla citreola
(T),(Z) Brkoslav severní Bombycilla garrulus
(Z) Skorec vodní Cinclus cinclus
H**,T***,Z** Střízlík obecný Troglodytes troglodytes
H**,T**,(Z) Pěvuška modrá Prunella modularis
H***,T***,Z** Červenka obecná Erithacus rubecula
(T) Slavík tmavý Luscinia luscinia
H**,T* Slavík obecný Luscinia megarhynchos
H**,T** Slavík modráček Luscinia svecica
H**,T** Rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus
H*,T** Rehek domácí Phoenicurus ochruros
H*,T** Bramborníček hnědý Saxicola rubetra
H*,T** Bramborníček černohlavý Saxicola rubicola
(T) Bělořit šedý Oenanthe oenanthe
H***,T***,Z** Kos černý Turdus merula
H**,T** Drozd zpěvný Turdus philomelos
H*,T***,Z** Drozd kvíčala Turdus pilaris
H**,T**,(Z) Drozd brávník Turdus viscivorus
T**,(Z) Drozd cvrčala Turdus iliacus
H*,T* Cvrčilka říční Locustella fluviatilis
H**,T** Cvrčilka zelená Locustella naevia
H**,T** Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides
H**,T** Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus
H***,T*** Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus
H***,T*** Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris
H***,T*** Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus
T* Rákosník ostřicový Acrocephalus paludicola
V Rákosník tamaryškový Acrocephalus melanopogon
H**,T** Sedmihlásek hajní Hippolais icterina
H***,T*** Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla
H***,T*** Pěnice slavíková Sylvia borin
H**,T** Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis
H**,T**,(Z) Pěnice pokřovní Sylvia curruca
H*,T* Pěnice vlašská Sylvia nisoria
H***,T***,(Z) Budníček menší Phylloscopus collybita
H**,T*** Budníček větší Phylloscopus trochilus
H**,T* Budníček lesní Phylloscopus sibilatrix
H**,T**,Z** Králíček obecný Regulus regulus
H*,T*,(Z) Králíček ohnivý Regulus ignicapilla
H**,T** Lejsek šedý Muscicapa striata
H**,T* Lejsek bělokrký Ficedula albicollis
T** Lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca
H*,T**,(Z) Sýkořice vousatá Panurus biarmicus
H**,Z** Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus
H*,T**,(Z) Moudivláček lužní Remiz pendulinus
H***,T***,Z*** Sýkora koňadra Parus major
H***,T***,Z*** Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus
H*,T*,Z* Sýkora babka Poecile palustris
H*,T*,Z* Sýkora lužní Poecile montanus
H**,T**,Z** Sýkora uhelníček Periparus ater
H*,Z* Sýkora parukářka Lophophanes cristatus
H***,Z*** Brhlík lesní Sitta europaea
H**,Z** Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris
H*,Z* Šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla
H*,T** Žluva hajní Oriolus oriolus
H**,T** Ťuhýk obecný Lanius collurio
H*,T*,Z* Ťuhýk šedý Lanius excubitor
H+,V Ťuhýk rudohlavý Lanius senator
H*,Z** Krkavec velký Corvus corax
(H),(Z) Vrána černá Corvus corone
H*,Z** Vrána šedá Corvus cornix
T***,Z*** Havran polní Corvus frugilegus
H+,T**,Z** Kavka obecná Corvus monedula
H**,T***,Z** Sojka obecná Garrulus glandarius
H**,Z** Straka obecná Pica pica
(T) Ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes
H***,T***,(Z) Špaček obecný Sturnus vulgaris
H**,Z** Vrabec domácí Passer domesticus
H***,Z*** Vrabec polní Passer montanus
H***,T***,Z** Pěnkava obecná Fringilla coelebs
T**,Z* Pěnkava jíkavec Fringilla montifringilla
H***,T**,Z** Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes
H**,T* Zvonohlík zahradní Serinus serinus
H***,T**,Z** Zvonek zelený Carduelis chloris
H**,T**,Z** Stehlík obecný Carduelis carduelis
(H),T***,Z** Čížek lesní Carduelis spinus
H*,T**,Z** Konopka obecná Carduelis cannabina
(T),(Z) Konopka žlutozobá Carduelis flavirostris
(T),(Z) Čečetka zimní Carduelis flammea
T*,Z* Čečetka tmavá Carduelis cabaret
H*,T**,Z** Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula
(H),(T) Hýl rudý Carpodacus erythrinus
(H),T**,Z** Křivka obecná Loxia curvirostra
V Strnad severní Calcarius lapponicus
V Sněhule severní Plectrophenax nivalis
H***,T**,Z** Strnad obecný Emberiza citrinella
H***,T***,Z* Strnad rákosní Emberiza schoeniclus
(H),(T) Strnad zahradní Emberiza hortulana
V Strnad malinký Emberiza pusilla
H**,Z** Strnad luční Miliaria calandra
E Hvízdák chilský Anas sibilatrix
E Kachnička mandarínská Aix galericulata
E Krocan divoký Meleagris gallopavo
E Slípka modrá Porphyrio porphyrio
E Andulka vlnkovaná Melopsittacus undulatus
E Papoušek zpěvavý Psephotus haematonotus